rybnik.eu

W Rybniku… spełniają się marzenia

W Ryb­niku stale dostrze­gamy nowe moż­li­wo­ści. Nasze mia­sto zmie­nia się, bo umiemy korzy­stać z każ­dej szansy na dobry biz­nes. Mamy w tym spore doświadczenie.

więcej…

Rybnik… miasto ze strategią rozwoju

Zarzą­dza­nie roz­wo­jem mia­sta wymaga uważ­nej obser­wa­cji, która bie­rze się z cie­ka­wo­ści i ambi­cji. Potrze­buje ana­lizy, która uwzględ­nia aspi­ra­cje i moż­li­wo­ści. Wymaga wizjo­ner­stwa, które jest zara­zem kre­acją i kalkulacją.

więcej…

Rybnik… pozytywna energia

Dyna­miczny roz­wój moty­wuje i przy­ciąga. Pozy­tywna ener­gia pro­mie­niuje z Ryb­nika na region i jest wzo­rem dla wielu pol­skich miast. W ciągu dzie­się­ciu lat, pro­wa­dząc ambitną, ale roz­ważną poli­tykę miej­ską, w Ryb­niku udało się zre­ali­zo­wać wiele klu­czo­wych przedsięwzięć.

więcej…

Rybnik… razem do celu

Inwe­sto­rów wspiera Ryb­nik w spo­sób będący speł­nie­niem marzeń każ­dego przed­się­biorcy. Czy­telne i jed­no­znaczne reguły, sys­tem zachęt i wspar­cie przy wybo­rze loka­li­za­cji, a do tego pro­fe­sjo­nalny doradca inwe­sty­cyjny w Urzę­dzie Mia­sta. Pew­ność i prze­wi­dy­wal­ność to ryb­nicki patent na dobre interesy.

więcej…

Rybnik… klimat dla biznesu

Przed­się­bior­czość mło­dych, coraz lepiej wykształ­co­nych miesz­kań­ców Ryb­nika zmie­nia obli­cze mia­sta. Obok sil­nego prze­my­słu węglo­wego i ener­ge­tycz­nego zna­cze­nie zyskują firmy z branży IT, sek­tora usług i przed­się­wzię­cia zwią­zane z ekologią.

więcej…

Rybnik… każdy marzy

Dobrze roz­wi­nięta baza szkol­nic­twa śred­niego i wyż­szego daje moż­li­wo­ści pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji miesz­kań­ców i pod­nosi rangę ośrodka w sto­sunku do miast sąsiedzkich.

więcej…

Rybnik… po godzinach

RYJEK — Ryb­nicka Jesień Kaba­re­towa, orga­ni­zo­wany od 1996 roku ogól­no­pol­ski festi­wal kaba­re­towy, to jedna z naj­po­pu­lar­niej­szych imprez tego typu w Pol­sce. Rów­nie wielką sławą cie­szy się ogól­no­pol­ski festi­wal pio­senki arty­stycz­nej OFPA.

więcej…